آئین باستانی دیروز تهدید امروز/ آسیب‌ها رو به افول است

آئین باستانی دیروز تهدید امروز/ آسیب‌ها رو به افول است

آئین باستانی دیروز تهدید امروز/ آسیب‌ها رو به افول است