آرای مردم تعیین کننده امور است

آرای مردم تعیین کننده امور است

آرای مردم تعیین کننده امور است