آرزوی توفیق برای ایران در استمرار نقش ثبات ساز خود در منطقه داریم

آرزوی توفیق برای ایران در استمرار نقش ثبات ساز خود در منطقه داریم

آرزوی توفیق برای ایران در استمرار نقش ثبات ساز خود در منطقه داریم