آزادسازی ۳۱محله/ پیشروی نیروهای عراقی در شرق موصل ادامه دارد

آزادسازی ۳۱محله/ پیشروی نیروهای عراقی در شرق موصل ادامه دارد

آزادسازی ۳۱محله/ پیشروی نیروهای عراقی در شرق موصل ادامه دارد