آسمان ایران در برخی نقاط بارانی است/ گردوخاک در غرب کشور

آسمان ایران در برخی نقاط بارانی است/ گردوخاک در غرب کشور

آسمان ایران در برخی نقاط بارانی است/ گردوخاک در غرب کشور