آل‌خلیفه سکوت آمریکا و انگلیس را با قراردادهای تسلیحاتی خریده است

آل‌خلیفه سکوت آمریکا و انگلیس را با قراردادهای تسلیحاتی خریده است
یک فعال حقوق بشر عراقی که در انگلیس مستقر است طی سخنانی با اشاره به سالگرد انقلاب بحرین گفت که آل‌خلیفه سکوت آمریکا و انگلیس را از طریق قراردادهای تسلیحاتی و نظامی خریده است.

آل‌خلیفه سکوت آمریکا و انگلیس را با قراردادهای تسلیحاتی خریده است