آمریکایی‌ها درباره عملکرد ترامپ چه نظری دارند؟ + نمودار

آمریکایی‌ها درباره عملکرد ترامپ چه نظری دارند؟ + نمودار
تنها در یک مقطع زمانی میزان «تأیید» عملکرد ترامپ (به‌صورت کلی) به زیر 40درصد کاهش و میزان «عدم‌تأیید» عملکرد وی به بیش از 55 درصد افزایش یافت.

آمریکایی‌ها درباره عملکرد ترامپ چه نظری دارند؟ + نمودار