آمریکا مدعی آزمایش اژدر از سوی ایران در نزدیکی تنگه هرمز شد

آمریکا مدعی آزمایش اژدر از سوی ایران در نزدیکی تنگه هرمز شد

آمریکا مدعی آزمایش اژدر از سوی ایران در نزدیکی تنگه هرمز شد