آیا آرای مردم همچنان مخفی می‌ماند؟/ دستگاه‌ رای‌‌گیری هم «چینی» است؟/ قطع اینترنت چه تاثیری بر انتخابات دارد؟

آیا آرای مردم همچنان مخفی می‌ماند؟/ دستگاه‌ رای‌‌گیری هم «چینی» است؟/ قطع اینترنت چه تاثیری بر انتخابات دارد؟
مسئول برگزاری انتخابات الکترونیکی در ایران برای اولین بار توضیحات مفصلی درباره جزئیات این سبک انتخابات که برای رای‌گیری‌های آتی در کشورمان برنامه‌ریزی شده است ارائه کرد.

آیا آرای مردم همچنان مخفی می‌ماند؟/ دستگاه‌ رای‌‌گیری هم «چینی» است؟/ قطع اینترنت چه تاثیری بر انتخابات دارد؟