آیت الله موحدی کرمانی بامجوز رهبری ریاست جلسه مجمع رابه عهده گرفت

آیت الله موحدی کرمانی بامجوز رهبری ریاست جلسه مجمع رابه عهده گرفت

آیت الله موحدی کرمانی بامجوز رهبری ریاست جلسه مجمع رابه عهده گرفت