ابوالقاسم فقیری دل مشغول شیراز است/برگزاری نکوداشت برادران ادیب

ابوالقاسم فقیری دل مشغول شیراز است/برگزاری نکوداشت برادران ادیب

ابوالقاسم فقیری دل مشغول شیراز است/برگزاری نکوداشت برادران ادیب