اجازه مجلس به دولت برای تهاتر بدهی‌ها با تعاونی‌ها و بخش خصوصی

اجازه مجلس به دولت برای تهاتر بدهی‌ها با تعاونی‌ها و بخش خصوصی

اجازه مجلس به دولت برای تهاتر بدهی‌ها با تعاونی‌ها و بخش خصوصی