اختصاص 911 میلیارد تومان از اعتبارات علمی به مقوله اقتصاد مقاومتی

اختصاص 911 میلیارد تومان از اعتبارات علمی به مقوله اقتصاد مقاومتی
دولت طبق سند مالی پیش‌بینی شده برای بودجه سال آینده قرار است بودجه 911 میلیارد تومانی را ذیل اجرای سیاست‌های کلی علم‌ و فناوری به حمایت از فعالیت‌های علمی، پژوهشی و فناوری پروژه‌های اقتصاد مقاومتی اختصاص دهد.

اختصاص 911 میلیارد تومان از اعتبارات علمی به مقوله اقتصاد مقاومتی