ادعای بدهی ۶۰ هزار میلیارد تومانی شهرداری ساختگی است

ادعای بدهی ۶۰ هزار میلیارد تومانی شهرداری ساختگی است

ادعای بدهی ۶۰ هزار میلیارد تومانی شهرداری ساختگی است