اذعان ائتلاف سعودی به استفاده از بمب های خوشه ای علیه مردم یمن

اذعان ائتلاف سعودی به استفاده از بمب های خوشه ای علیه مردم یمن

اذعان ائتلاف سعودی به استفاده از بمب های خوشه ای علیه مردم یمن