ارتش سوریه سلاح شیمیایی ندارد و از آن استفاده نکرده است

ارتش سوریه سلاح شیمیایی ندارد و از آن استفاده نکرده است

ارتش سوریه سلاح شیمیایی ندارد و از آن استفاده نکرده است