اردوغان: به یکپارچگی عراق پایبند هستیم

اردوغان: به یکپارچگی عراق پایبند هستیم

اردوغان: به یکپارچگی عراق پایبند هستیم