اردوغان: «تروریسم اسلامی»اصطلاح نادرستی است

اردوغان: «تروریسم اسلامی»اصطلاح نادرستی است

اردوغان: «تروریسم اسلامی»اصطلاح نادرستی است