اردوغان خواستار حمایت مردم از وی در همه پرسی شد

اردوغان خواستار حمایت مردم از وی در همه پرسی شد

اردوغان خواستار حمایت مردم از وی در همه پرسی شد