اروپا آموزش ساخت قهوه به ایران را هم تحریم کرد!

اروپا آموزش ساخت قهوه به ایران را هم تحریم کرد!
نه تنها بانک‌های بزرگ اروپایی حاضر به همکاری با ایران نیستند بلکه انجمن قهوه‌سازی اروپا که در زمینه آموزش به قهوه‌سازان ایرانی فعالیت می‌کرد، به دلیل پیوستن به شاخه آمریکایی خود و از ترس تحریم، دیگر با ایران همکاری نخواهد کرد!

اروپا آموزش ساخت قهوه به ایران را هم تحریم کرد!