از حمله موشکی آمریکا به سوریه چه می‌دانیم؟

از حمله موشکی آمریکا به سوریه چه می‌دانیم؟
حمله موشکی آمریکا به پایگاه هوایی الشعیرات در استان حمص سوریه با واکنش‌های متفاوتی در سطح منطقه و بین‌الملل همراه بود و برخی آن را آغاز مرحله‌ای جدید در بحران سوریه می‌دانند.

از حمله موشکی آمریکا به سوریه چه می‌دانیم؟