از دو سال قبل یک میلیون و ۲۰۰هزار نفر به بیکاران افزوده شده است

از دو سال قبل یک میلیون و ۲۰۰هزار نفر به بیکاران افزوده شده است

از دو سال قبل یک میلیون و ۲۰۰هزار نفر به بیکاران افزوده شده است