استفاده از برجام نیازمند هنر مدیریتی بود/تدبیر و امیددولت محرمانه

استفاده از برجام نیازمند هنر مدیریتی بود/تدبیر و امیددولت محرمانه

استفاده از برجام نیازمند هنر مدیریتی بود/تدبیر و امیددولت محرمانه