«استیون منوچین» وزیر خزانه داری آمریکا شد

«استیون منوچین» وزیر خزانه داری آمریکا شد

«استیون منوچین» وزیر خزانه داری آمریکا شد