اسناد مصوبات کمیسیون مشترک برجام منتشر شد

اسناد مصوبات کمیسیون مشترک برجام منتشر شد
ستاد پیگیری اجرای برجام وزارت امور خارجه در خصوص اسناد مصوبات کمیسیون مشترک برجام توضیحاتی ارائه داد.

اسناد مصوبات کمیسیون مشترک برجام منتشر شد