اشتغالزایی 628هزار نفری با رشد اقتصادی 1درصد همخوانی ندارد

اشتغالزایی 628هزار نفری با رشد اقتصادی 1درصد همخوانی ندارد
یک کارشناس اقتصادی آمار اشتغال 628هزار نفری را محل بحث جدی دانست و گفت: با توجه به اینکه نرخ رشد اقتصادی یک‌درصد بوده و افزایش بهره‌وری نیروی کار را مرکز آمار تأیید نمی‌کند باید این آمارها مورد بررسی قرار گیرند.

اشتغالزایی 628هزار نفری با رشد اقتصادی 1درصد همخوانی ندارد