اعزام یک میلیون زائر به عتبات/احتمال از سرگیری سفر سوریه

اعزام یک میلیون زائر به عتبات/احتمال از سرگیری سفر سوریه

اعزام یک میلیون زائر به عتبات/احتمال از سرگیری سفر سوریه