اعطای نشان درجه یک هنری به فضل الله توکل/ دو اثر استاد رونمایی شد

اعطای نشان درجه یک هنری به فضل الله توکل/ دو اثر استاد رونمایی شد

اعطای نشان درجه یک هنری به فضل الله توکل/ دو اثر استاد رونمایی شد