اعلام قطعی درباره برگزاری انتخابات الکترونیک تا ۱۰ روز دیگر

اعلام قطعی درباره برگزاری انتخابات الکترونیک تا ۱۰ روز دیگر

اعلام قطعی درباره برگزاری انتخابات الکترونیک تا ۱۰ روز دیگر