افزایش ۲۰۰هزار نفری ظرفیت مترو با بهره برداری از واگن های جدید

افزایش ۲۰۰هزار نفری ظرفیت مترو با بهره برداری از واگن های جدید

افزایش ۲۰۰هزار نفری ظرفیت مترو با بهره برداری از واگن های جدید