اقتصاد ایران مشکلات بسیاری دارد/دلم از وعده آن مسئول برای رفع 6ماهه مشکلات اقتصادی لرزید

اقتصاد ایران مشکلات بسیاری دارد/دلم از وعده آن مسئول برای رفع 6ماهه مشکلات اقتصادی لرزید
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه اقتصاد ایران مشکلات بسیاری دارد، گفت: ادعای حل مشکلات اقتصادی ایران در عرض 6 ماه دلم را می‌لرزاند.

اقتصاد ایران مشکلات بسیاری دارد/دلم از وعده آن مسئول برای رفع 6ماهه مشکلات اقتصادی لرزید