اقدام امریکا نامشروع و مغایر با قطعنامه شورای امنیت است

اقدام امریکا نامشروع و مغایر با قطعنامه شورای امنیت است

اقدام امریکا نامشروع و مغایر با قطعنامه شورای امنیت است