القاعده کشته شدن مرد شماره دو این گروه را در سوریه تایید کرد

القاعده کشته شدن مرد شماره دو این گروه را در سوریه تایید کرد

القاعده کشته شدن مرد شماره دو این گروه را در سوریه تایید کرد