القای ناکارآمدی نظام مهم‌ترین تهدید است/بانک‌ها در رأس اختلاس‌ها

القای ناکارآمدی نظام مهم‌ترین تهدید است/بانک‌ها در رأس اختلاس‌ها

القای ناکارآمدی نظام مهم‌ترین تهدید است/بانک‌ها در رأس اختلاس‌ها