امام جماعت نباید خود را عالم دهر بداند/ مسجد باید «سازمان مردمی» باشد/ هیئت امنا باید نیازهای 50 سال بعد را شناسایی کنند

امام جماعت نباید خود را عالم دهر بداند/ مسجد باید «سازمان مردمی» باشد/ هیئت امنا باید نیازهای 50 سال بعد را شناسایی کنند
مسجد تراز انقلاب اسلامی محل عمل به مفاهیم و آموزه‎های انقلابی و اسلامی است؛ یعنی از لحاظ کاربردی در تمام زوایای جامعه، قدرت و توانایی خود را به اجرا بگذارد، استوانه‎های نظام، مساجد هستند و از آنجاست که کادرسازی نیروهای انقلابی باید شکل بگیرد.

امام جماعت نباید خود را عالم دهر بداند/ مسجد باید «سازمان مردمی» باشد/ هیئت امنا باید نیازهای 50 سال بعد را شناسایی کنند