امروز ایران، ترکیه و سوریه مذاکره می‌کنند وآمریکا را راه نمی دهند

امروز ایران، ترکیه و سوریه مذاکره می‌کنند وآمریکا را راه نمی دهند

امروز ایران، ترکیه و سوریه مذاکره می‌کنند وآمریکا را راه نمی دهند