انجام ۳۵ هزار عملیات امداد و نجات/انتقال ۱۹ هزار مصدوم

انجام ۳۵ هزار عملیات امداد و نجات/انتقال ۱۹ هزار مصدوم

انجام ۳۵ هزار عملیات امداد و نجات/انتقال ۱۹ هزار مصدوم