اولین تصاویر و فیلم از جدیدترین پهپاد دست پرتاب ایرانی

اولین تصاویر و فیلم از جدیدترین پهپاد دست پرتاب ایرانی
جدیدترین پهپاد دست پرتاب ایرانی با نام “فرپاد” در منطقه رزمایش بزرگ نزاجا به پرواز درآمد.

اولین تصاویر و فیلم از جدیدترین پهپاد دست پرتاب ایرانی