«اول آمریکا» به معنی «آمریکای تنها» نیست

«اول آمریکا» به معنی «آمریکای تنها» نیست

«اول آمریکا» به معنی «آمریکای تنها» نیست