اکران مردمی ماجرای نیمروز از مشهد مقدس آغاز شد

اکران مردمی ماجرای نیمروز از مشهد مقدس آغاز شد
با حضور عوامل و بازیگران اکران مردمی فیلم ماجرای نیمروز از مشهد مقدس آغاز شد.

اکران مردمی ماجرای نیمروز از مشهد مقدس آغاز شد