اگر آمریکا بخواهد، طالبان ظرف شش ماه نابود می شود

اگر آمریکا بخواهد، طالبان ظرف شش ماه نابود می شود
ژنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری تاکید کرده است که اگر آمریکا بخواهد گروه طالبان در شش ماه نابود خواهد شد.

اگر آمریکا بخواهد، طالبان ظرف شش ماه نابود می شود