اگر هیچ جشنواره‌ای هم برگزار نشود ما باز هم فیلم می‌سازیم

اگر هیچ جشنواره‌ای هم برگزار نشود ما باز هم فیلم می‌سازیم

اگر هیچ جشنواره‌ای هم برگزار نشود ما باز هم فیلم می‌سازیم