اگر گورخر تکثیر کنید، من هم خودرو می‌سازم البته با کیفیت!

اگر گورخر تکثیر کنید، من هم خودرو می‌سازم البته با کیفیت!

اگر گورخر تکثیر کنید، من هم خودرو می‌سازم البته با کیفیت!