ایرانی‌های محروم با «ساز و آواز» به آمریکا می‌روند

ایرانی‌های محروم با «ساز و آواز» به آمریکا می‌روند
در حالی که ترامپ در حال کشمکش با جهان بر سر ممنوعیت ورود اتباع هفت کشور از جمله ایرانیان به آمریکاست؛ کیهان کلهر و علی‌رضا قربانی با «ساز و آواز» به آمریکا می‌روند.

ایرانی‌های محروم با «ساز و آواز» به آمریکا می‌روند