ایران با کاهش ذخائر اورانیوم به زیر سقف 300 کیلو موافقت کرده است

ایران با کاهش ذخائر اورانیوم به زیر سقف 300 کیلو موافقت کرده است
یک روزنامه آمریکایی نوشت ایران برداشتن گام‌هایی برای کاهش میزان ذخائر اورانیوم غنی‌شده خود به کمتر از سقف 300 کیلوگرم که در توافق موقت ژنو بر سر آن توافق شده بود را پذیرفته است.

ایران با کاهش ذخائر اورانیوم به زیر سقف 300 کیلو موافقت کرده است