ایران ترور سفیر روسیه در ترکیه را به شدت محکوم کرد

ایران ترور سفیر روسیه در ترکیه را به شدت محکوم کرد
سخنگوی وزارت امور خارجه ترور سفیر روسیه در ترکیه را به شدت محکوم کرد.

ایران ترور سفیر روسیه در ترکیه را به شدت محکوم کرد