ایران هراسی توهم است/ساختار قدرت نظامی ما، دفاعی است

ایران هراسی توهم است/ساختار قدرت نظامی ما، دفاعی است

ایران هراسی توهم است/ساختار قدرت نظامی ما، دفاعی است