باجه‌نشینان از چک‌های برگشتی می‌گویند/اعتمادها برگشت می‌خورد!

باجه‌نشینان از چک‌های برگشتی می‌گویند/اعتمادها برگشت می‌خورد!

باجه‌نشینان از چک‌های برگشتی می‌گویند/اعتمادها برگشت می‌خورد!