بازخوانی رفتار امام علی(ع) در برابر جریان‌های ویژه‌خوار و برانداز

بازخوانی رفتار امام علی(ع) در برابر جریان‌های ویژه‌خوار و برانداز
کسانی که کمک به شکل‎گیری حکومت امیرالمؤمنین(ع) کردند نیتشان این بود سهمی از آن ببرند و بعدها برای سهم‎خواهی و ویژه‌خواری از حکومت در مقابل خلیفه خدا صف‎آرایی کردند. رفتار قاسطین با امام علی(ع) هم نیز مانندجریان برانداز حکومت بود.

بازخوانی رفتار امام علی(ع) در برابر جریان‌های ویژه‌خوار و برانداز