بازیکنانم تجربه بازی با الریان را نداشتند/ در تهران جبران می‌کنیم

بازیکنانم تجربه بازی با الریان را نداشتند/ در تهران جبران می‌کنیم

بازیکنانم تجربه بازی با الریان را نداشتند/ در تهران جبران می‌کنیم